LỊCH ÂM - DƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

CLB Violet các tỉnh

Tra từ điển


Tra theo từ điển:Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Du lịch Việt

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thanh Toàn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản Bộ GD & ĐT >

  Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học antoàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáodục mầm non

  Số tư liệu: 13/2010/TT-BGDĐT
  Ngày ban hành: 15-04-2010
  Tệp đính kèm:  13-2010-TT-BGDDT.doc

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002 – 2010;

  Căn cứ chỉ thị số 1408 ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 6 năm 2010

  Điều 3. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính Phủ (để b/c)
  - Ủy ban VHGDTN,TN và NĐ của Quốc hội (để b/c);

  - UBTWMTTQVN (để b/c);
  - Bộ Trưởng (để b/c)
  - Bộ Y tế (để phối hợp);

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp)

  - Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư Pháp);

  - Công báo;

  - Như Điều 3 (để thực hiện)

  - Website Chính Phủ,

  - Website Bộ GD&ĐT;

  - Lưu: VT, Vụ PC,Vụ GDMN 
    
  KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
   (Đã ký)
   Nguyễn Thị Nghĩa

  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Thanh Toàn @ 10:09 20/04/2010
  Số lượt xem: 264
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến